Làm thế nào để Thêm Chữ ký hoặc quảng cáo sau khi viết nội dung trong WordPress

Bạn có muốn thêm chữ ký hay quảng cáo sau khi bài bài viết trong WordPress? Theo mặc định, WordPress không có chức năng hiện chữ ký hay bất kì quảng cáo nào. Nhưng sau khi đọc bài viết chia sẻ của ThichWp.Com bạn sẽ biết cách làm điều đó dễ dàng. Cách 1: Sử 

Đọc thêm…