Hướng dẫn từng bước cấu hình tự động http sang https cho wordpress bằng file .htaccecss

Hiện nay nhu cầu sử dụng giao thức bảo mật SSL cho website đang khá phổ biến do Google đã tăng thêm trọng số ranking cho những site này. Sau khi cài đặt SSL thành công, làm thế nào để redirect tất cả link từ HTTP sang HTTPS

Mở file .htaccess và tìm đoạn sau:

RewriteEngine On

Nếu không tìm thấy đoạn trên, bạn cần thêm vào file cấu hình. Sau đó, thêm vào đoạn sau đây ngay phía sau:

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]

Chúc các bạn thành công !

Trả lời